Ochrona w każdej sytuacji

Ubezpieczenie Majątkowe Chorzów

Nie można przewidzieć jakie zdarzenia mogą dotknąć nas i posiadanego przez nas majątku. Niestety trzeba się liczyć z nasilającymi się zjawiskami atmosferycznymi, ingerencją osób trzecich, zdarzeniami losowymi, które zniszczą nasz dobytek lub nas go pozbawią. Posiadane mieszkanie lub dom oraz wszystko to, co przez lata zostało w nim zgromadzone, to prawdopodobnie najcenniejszy i najważniejszy dorobek życia. Stąd potrzeba ochrony tego co mamy.

Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się przede wszystkim:

- domy jednorodzinne,
- mieszkania,
- budynki użytkowe,
- mienie ruchome znajdujące się w ubezpieczanym budynku,
- obiekty małej architektury.

Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być szkody powstałe w wyniku:

- kradzieży z rabunkiem,
- wandalizmu,
- akcji ratunkowej mienia,
- pożaru,
- powodzi,
- huraganu lub wichury,
- opadów atmosferycznych lub powodzi,
- wybuchu,
- wielu innych zdarzeń losowych.